Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Uudenmaan Kiinteistövälitys Oy

Yhteystiedot:
Aleksanterinkatu 4
07900 LOVIISA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Itä-Uudenmaan Kiinteistövälitys Oy
Aleksanterinkatu 4
07900 LOVIISA
019-533432
iukv@iukvoy.fi

2. Rekisteröidyt
Kiinteistönvälitys- ja vuokraustoiminnan osapuolet (myyjät, ostajat, tarjouksen tekijät, vuokraisäntä, vuokralainen)

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvotteiden täyttämiseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi, yhteystiedot, syntymäaika tai henkilötunnus silloin kun se on välttämätöntä rekisteripitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttamiseen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisteripitäjän yllä olevaan osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää toimeksiantoaineisto ja kirjanpitoaineisto laissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi toimeksiantoon ja kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakassuhteen syntyessä, esim. asiakkaan käyttäessä rekisteripitäjän palveluita
  • Maanmittauslaitokselta ja luottorekisterinpitäjältä lain sallimissa puitteissa
  • Taloyhtiön isännöitsijän toimittamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisteripitäjän ulkopuolelle.

Lainsäädännön puitteissa viranomaisille ja verottajalle

8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja säilytetään 10 vuotta toimeksiannon päättymisen jälkeen
  • Asuntokaupan osapuolten henkilötiedot säilytetään 10 vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.